Er is een tegemoetkoming voorzien voor kosten voor diensten voor medisch secretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratief beheer van de praktijk.
Zowel huisartsengroeperingen als individuele huisartsen mogen een tegemoetkoming aanvragen.
 

Indieningstermijn van de aanvraag?

De aanvraag tot tegemoetkoming voor de kosten van een medisch telesecretariaat tijdens een welbepaald jaar moet ten laatste op 30 juni van dat jaar ingediend worden.

Bedoelde facturen?

De aanvraag heeft betrekking op de bedragen betaald voor de facturen voor de kosten van het afgelopen jaar.

Voorbeeld:

Een aanvraag ingediend op 29 juni 2013 heeft betrekking op de facturen voor medisch secretariaat in 2012.

Inhoud van de aanvraag?

  1. Kopie van het contract met het medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratief beheer van de praktijk.

  2. De inlichtingen over de inhoud van de aangeboden diensten.

  3. Kopie van het samenwerkingsakkoord (enkel voor huisartsengroeperingen).

  4. Voor aanvragen volgend op de eerste aanvraag moeten enkel de wijzigingen met betrekking tot voornoemde elementen aangegeven worden.

  5. Indien het contract zich niet over het volledige kalenderjaar uitstrekt, is de tegemoetkoming verschuldigd pro rata het aantal volledige maanden dienstverlening.

Bedrag van de tegemoetkoming?

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van:

  • € 3.474 voor de individuele huisarts.

  • € 3.474 voor de huisarts die deel uitmaakt van een groepering.

Vereist aantal GMD’s?

  • De individuele huisarts moet minstens 150 GMD’s beheren tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor hij de aanvraag indient.

  • Huisartsengroeperingen moeten 150 GMD’s beheren per huisarts die deel uitmaakt van de groepering (cfr. samenwerkingsakkoord).

Nuttige Links

KMO Telesecretariaat